CvA JCI Nederland in studio First Impression audiovisueel.jpg

Hieronder staan de voorwaarden van JCI Nederland m.b.t. MT Training & Development

Algemeen

Waar training staat, wordt tevens coaching bedoeld, tenzij expliciet aangegeven.

Individuele trainingen

Plichten deelnemer

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training, en bij korte termijn inschrijving zo snel mogelijk na inschrijving, ontvangt de deelnemer een factuur. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn voldaan.

Algemeen geldt:

 • Afmelden tot twee weken voor aanvang van de training: kosteloos.
 • Afmelden tussen de twee weken en vijf dagen voor aanvang: 50% restitutie.
 • Afmelding korter dan vijf dagen van tevoren of op de dag zelf: het volledige
  factuurbedrag is verschuldigd.

In geval van een training met een Insights profiel (inclusief DA) geldt aanvullend:

 • Afmelden voordat de Insights link verstuurd is: er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Nadat Insights link verstuurd is: de kosten van het profiel worden in rekening gebracht.

Rechten deelnemer 

Is op het moment van inschrijving de training volgeboekt, dan kan de deelnemer op een wachtlijst worden geplaatst als de deelnemer daarom verzoekt. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt die plaats toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat.

JCI kan tot vijf dagen voor aanvang van een training beslissen een training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een aan andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door JCI ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Indien de training opnieuw gepland wordt, krijgen de deelnemers die zich voor de geannuleerde training hadden ingeschreven als eerste de kans zich in te schrijven. Indien de kosten van de training gewijzigd zijn, geldt het volgende:

Meerkosten worden niet in rekening gebracht; tenzij de betreffende deelnemer zich reeds had afgemeld voor de geannuleerde training/ (een van de) redenen was voor annulering van de training. 

Indien de kosten lager uitvallen, worden de geldende kosten doorberekend aan de deelnemer.

Kamertrainingen

Plichten Kamer

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training, en bij korte termijn bevestiging zo snel mogelijk na inschrijving, ontvangt de contactpersoon van de Kamer een factuur. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn voldaan.

Algemeen geldt:

 • Afmelden tot vijf werkdagen voor aanvang van de training: kosteloos.
 • Afmelding korter dan vijf werkdagen van tevoren of op de dag zelf: kosten van de trainersvergoeding zijn verschuldigd.

In geval van een training/coaching met Insights profiel(en)geldt aanvullend:

 • Afmelden voordat de Insights link(s) verstuurd is: er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Nadat Insights link verstuurd is: de kosten van profiel(en) worden in rekening gebracht.

Rechten Kamer

JCI kan tot vijf dagen voor aanvang van een training beslissen een training niet door te laten gaan indien een dringende reden zich voordoet die leidt tot annulering. JCI zal zorg dragen voor herplanning van de training, in overleg met de Kamer. Indien de Kamer hiervan afziet, worden de trainingskosten (zie factuur) teruggestort. Indien de Kamer kosten heeft gemaakt specifiek voor de training en dit middels facturen kan aantonen, zal JCI 50% van de kosten vergoeden met een maximum van €150,--.

Indien een trainer zich afmeldt voor de training, zal JCI zorg dragen voor een vervanger, voor zover redelijk verwacht kan worden. Zie verder hierboven.

Trainersvergoeding

Voor de trainersvergoeding die door JCI wordt uitbetaald aan de trainer, geldt het volgende bij annulering door Kamer of JCI Nederland:

 • Annulering tot vijf werkdagen voor aanvang van de training: trainersvergoeding wordt niet uitbetaald.
 • Afmelding korter dan vijf werkdagen van tevoren of op de dag zelf: trainersvergoeding wordt uitbetaald.

Bij annulering van de training door afzegging van de trainer, wordt er geen trainersvergoeding aan de betreffende trainer uitbetaald.

Algemene voorwaarden

JCI Nederland behoudt zich het recht voor trainingsprogramma aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan vooraf aangekondigd.

Indien een deelnemer (of individuele deelnemer of Kamer) zich 3 maal niet aan de betalingsvoorwaarden heeft gehouden, kan JCI Nederland overgaan tot uitsluiting van de deelnemer aan trainingen.

In geval dat de betalings- en annuleringsvoorwaarden niet toereikend zijn, besluit de EVP Training en coaching.