Cva JCI Nederland vanuit studio in Tilburg 1.jpg

Voor een (lokale) JCI-Kamer is het belangrijk dat het bestuur als eenheid optreedt. Als er een goed samenspel is, zal een positieve invloed uitgaan naar de Kamerleden. Ook de representatie van de Kamer is een zaak van teamwerk.

Het behoeft geen betoog dat een bestuurslid bestuurlijke vaardigheden nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Echter, individuele vaardigheden komen in mindere mate tot hun recht als het bestuur niet als team kan werken.

Het verdient aanbeveling om de kandidaat voor het voorzitterschap reeds in het jaar naar het voorzitterschap toe in het bestuur op te nemen. Continuïteit in het bestuur (en derhalve in de Kamer) is belangrijk. Zowel bij het formeren van een bestuur als bij het plannen van activiteiten moet daarmee (waar uiteraard mogelijk) rekening worden gehouden.

Tot de interne taken van het bestuur kunnen ondermeer worden gerekend: het bevorderen van een goede sfeer en het onderling vertrouwen; het learning by doing-karakter zoveel mogelijk positief ondersteunen; het medebepalen, informeren over en afstemmen van het te voeren beleid, waaronder het uitdragen van een visie over de toekomst van de Kamer; het schriftelijk vastleggen van een goed ledenbeleid als mede zorg dragen voor de uitvoering hiervan; de zorg van het notuleren en het vastleggen van afspraken; de zorg voor de documentatie en de archivering (ook opvolgende bestuurders hebben hier plezier van); het betrekken van de leden bij (belangrijke) beslissingen; de coördinatie van en het intern (doen) informeren over activiteiten; het voeren van een financieel beleid; het onderkennen van kansen voor de Kamer in de meest brede zin van het woord. Dit creëert ideeën voor projecten, PR en ledengroei.

De externe taken van het bestuur bestaan ondermeer uit: het representeren van de Kamer, waaronderhet onderhouden van contacten met Federatiebestuur, Regiomanager, andere Kamers en Kamers in het buitenland; het onderhouden van contacten met andere (service-)clubs; de communicatie (Public Relations): belangrijk is aandacht voor perscontacten; het informeren over en uitdragen van beleid: waaronder het uitdragen van een visie over de toekomst van de Kamer; het onderkennen van kansen voor de Kamer in de meest brede zin van het woord: ideeën voor projecten, PR en ledengroei.

Het motto bij dit alles is: het bestuur is er voor de Kamer en niet omgekeerd. Een bestuur heeft alleen succes als het gekozen beleid de leden aanspreekt. Houd daarom rekening met hetgeen er in de Kamer en bij de individuele leden leeft en onderzoek actief of dit het geval is! Wees pro-actief en durf koers te bepalen.