6143_09082018_Dolhuys_Haarlemse Cultuurnacht_Tess Janssen - JCI Nederland - JCI Kennemerland.jpg

Beste Kamers,

De afgelopen maanden is er door verschillende Kamers gevraagd aan het Federatiebestuur hoe in bepaalde situaties omgegaan kan worden met actieve Kamerleden die de leeftijd van 40 hebben bereikt en dus aan het einde van dit jaar knakken. Het onderliggende gegeven van deze vraag is doorgaans dat een Kamer deze leden een afscheid van hun lidmaatschap gunt zoals zij dat in normale tijden gewend zijn, wat door Covid-19 niet kan plaatsvinden. 

Hierbij willen wij graag de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk maken. 

Natuurlijk staan wij als Federatiebestuur positief tegenover het sympathieke gegeven om leden die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt langer betrokken te houden. 

Wat kan niet? 

De statuten zijn erg duidelijk, zowel de internationale statuten als de statuten van JCI Nederland en de statuten van de Kamer. Als de respectabele leeftijd van veertig bereikt wordt in een verenigingsjaar, dan houdt het lidmaatschap van JCI aan het einde van datzelfde lidmaatschapsjaar op. 

Dit is één van de basis principes van onze vereniging. Wij bieden ontwikkelingskansen aan jonge, ondernemende mensen om daarmee een positieve verandering te creëren in de maatschappij. 

Leden die de leeftijd van veertig jaar bereiken, zijn aan het einde van dat verenigingsjaar dus lid-af. Zonder uitzondering. Daarmee kunnen zij dus ook geen formele posities bekleden binnen de Kamer alsmede hun Kamer formeel vertegenwoordigen binnen JCI Nederland.

Wat kan wel?

De meeste statuten en huishoudelijk reglementen zijn op basis van modelstatuten van JCI Nederland gestoeld. Daarmee zal in veel gevallen de rol van senatoren, ereleden en begunstigers beschreven zijn. 

Zowel de senator als het erelid van een Kamer is doorgaans gerechtigd aan alle evenementen en activiteiten van de vereniging deel te nemen. Echter kunnen zij na afloop van hun lidmaatschap geen formele positie binnen de Kamer bekleden en hebben ook geen stemrecht meer. Hun is het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven voorbehouden.

Begunstigers kunnen door het bestuur aangemerkt worden, waarvan een minimum bijdrage gevraagd kan worden die gelijk is aan de geldende contributie van de Kamer, in mindering gebracht met de voor leden verschuldigde contributie aan JCI Nederland. Op vergaderingen mogen zij ook het woord voeren, maar hebben zij geen stemrecht. 

Deze drie rollen bieden dus ruimte aan Kamers om die leden die de 40-jarige leeftijd hebben bereikt, betrokken te houden en te vragen om hun kennis te blijven delen en de Kamer van advies te blijven voorzien.

Hoe hiermee om te gaan?

Met deze notitie hopen wij jullie handvatten te hebben gegeven om, wanneer je dat als Kamer gewenst acht, mensen ook na hun actieve lidmaatschap betrokken te houden bij de Kamer. De verdere voorwaarden waar dit aan moet voldoen kan elke Kamer zelf scheppen. Check hiervoor ook de eigen statuten en het huishoudelijk reglement om te kijken welke bepalingen er al zijn opgenomen. 

Mocht je hier hulp bij nodig hebben kan het team van de juridisch raadgever van JCI Nederland hier ook in bijstaan. 

Namens Federatiebestuur 2020 en 2021,

Bas Siers & Rianne Kamphuisen